Ծառայության առաքելությունը

Ծառայության առաքելությունը

1) պետական անտառների արտադրողականության բարձրացման միջոցառումների իրականացման ապահովումը.

2)պետական անտառների կենսաբազմազանության պահպանության ապահովումը.

3) պետական անտառների բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման ապահովումը.

4) անտառային հողերի և անտառների վերաբերյալ հանրությանը հստակ, ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը։